Werkingssfeer

Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op iedere wijze van gebruik van deze website, waaronder wordt verstaan het bezoeken ervan, het vanuit deze website navigeren naar andere websites, het kopiëren van (delen van) documenten en het gebruik van informatie van deze website in welke vorm dan ook. Als u het daar niet mee eens bent, dient u deze website direct te verlaten. Door het enkele bezoek van deze website verklaart u zich akkoord met deze Algemene Voorwaarden.

Inhoud website

De informatie op deze website wordt verstrekt te goeder trouw en naar beste kennis en wetenschap. Er is zoveel mogelijk naar gestreefd feitelijke informatie juist te doen zijn, doch voor onjuistheden of onvolledigheden wordt niet ingestaan. U wordt dringend geadviseerd om, voordat u enige beslissing neemt (mede) op basis van informatie op deze website, de juistheid daarvan eerst te verifiëren bij een daartoe competente persoon of instantie. Indien u meent feitelijke onjuistheden aan te treffen, stellen wij het op prijs dat van u te vernemen.

Links naar andere websites

Indien op deze websites links zijn aangebracht naar andere websites, is dat slechts bij wijze van service gedaan, zonder dat daaruit mag worden afgeleid dat wij op enigerlei wijze enige verantwoordelijkheid aanvaarden voor de inhoud van die websites.

Downloaden van bestanden

Indien vanaf deze website, dan wel vanaf websites waar naartoe vanaf deze website links zijn aangebracht, bestanden van welke inhoud dan ook gedownload kunnen worden, geschiedt zulks downloaden geheel voor uw eigen risico, zonder dat enige aansprakelijkheid, voor schade aan uw systeem en daaraan gerelateerde schade, of voor welke schade ook, aanvaard wordt.

Rechten van intellectuele eigendom

Wij hebben op deze website in beginsel uitsluitend oorspronkelijk materiaal opgenomen. Waar in deze website namen van ondernemingen, producten of diensten worden genoemd is zulks uitsluitend bij wijze van aanduiding geschied; alle handelsnamen en vergelijkbare aanduidingen worden erkend. Incidenteel kan gebruik gemaakt zijn van teksten en afbeeldingen die van derden afkomstig zijn; dit is slechts gebeurd bij wijze van citaat of voorbeeld, en onder erkenning van de rechten daarop van die derden. Indien u mocht menen dat nochtans inbreuk is gemaakt op uw intellectuele eigendom, dan verzoek ik u contact met ons op te nemen.

Afbeeldingen

Wij hebben afbeeldingen toegevoegd op onze website waarbij het auteursrecht bij Gastronomie Festival ligt, kopiëren van deze afbeeldingen is een misdrijf. In een enkel geval krijgen wij afbeeldingen aangeleverd van standhouders of sponsoren. Mocht een afbeelding auteursrechtelijk beschermt zijn zullen wij deze verwijderen en eventuele boete doorzetten naar het desbetreffende bedrijf.

Goede smaak

Wij hebben getracht om geen zaken op deze website op te nemen die kwetsend zouden kunnen zijn voor bepaalde personen of groepen. Indien u meent dat wij daarin niet geslaagd zijn, verzoeken wij u contact met ons op te nemen.

Toepasselijk recht

Op deze website, en alle juridische betrekkingen die uit het gebruik van deze website mochten voortvloeien, is Nederlands recht van toepassing. Eventuele geschillen waartoe het gebruik van deze website aanleiding mocht geven zullen bij uitsluiting worden berecht door een bevoegde rechter.

Vormgeving

De inhoud en vormgeving van deze pagina’s vallen onder het auteursrecht van Gastronomie Festival of worden gebruikt met toestemming van derde auteursrechthouders. Reproductie is verboden.

Prijzen/ garanties / verklaringen

Terwijl de verstrekte informatie wordt geacht nauwkeurig te zijn, kan deze informatie fouten of onnauwkeurigheden bevatten. Gastronomie Festival aanvaardt ter zake geen enkele aansprakelijkheid.

Levering van een opdracht aan standhouders, sponsoren en adverteerders
  • De levering van een opdracht zal binnen de daarvoor gestelde termijn geschieden pas nadat de wederpartij alle benodigde (web)formulier heeft ingevuld en bevestigd doormiddel van versturen. Dit geschiedt elektronisch.
  • De wederpartij wordt per e-mail op de door hem opgegeven e-mail adres op de hoogte gesteld van een opgeleverde opdracht, daarna heeft de wederpartij nog 24 uur de tijd om eenmalig eventuele tekstuele aanpassingen schriftelijk aan te vragen. De aanpassingen zullen worden verwerkt waarna de opdracht definitief zal worden opgeleverd. Wordt er na 24 uur schriftelijk niets vernomen van de wederpartij zal de opdracht automatisch als definitief worden gezien en zodoende definitief worden opgeleverd.
  • Een definitieve oplevering is niet meer aan te passen. Aangevraagde aanpassingen na de definitieve oplevering vallen niet meer binnen de voorwaarden van de reeks pakketten en zijn dus niet meer de verantwoordelijkheid van Gastronomie Festival. In dit geval zullen alle verdere aanpassingen met Gastronomie Festival moeten worden besproken en zullen door Gastronomie Festival in rekening worden gebracht conform het geldend tarief van Gastronomie Festival. (prijzen via mail [at] GastronomieFestival.nl op te vragen), of zie prijzen overzicht
  • Betalingen moeten binnen 14 dagen na facturering worden voldaan
  • Geschied de betaling niet binnen 14 dagen, dan word er 7,50% aanmaningskosten over het openstaande bedrag geheven plus € 35.- administratie kosten.
  • Geschied de betaling niet binnen 21 dagen, dan word er 15% aanmaningskosten over het openstaande bedrag geheven plus € 35.- administratie kosten.
  • Geschied de betaling niet binnen 28 dagen, dan word de factuur overgedragen aan een incasso instantie. Wij werken samen met Bos Incasso B.V.

Voor sponsoren / adverteerders gelden dezelfde regels (zie: levering van een opdracht), deze zijn van toepassing op alle contracten.